Groepen

De school heeft momenteel ruim 100 leerlingen in het primair & secundair onderwijs, in de leeftijd van vier tot zestien jaar, groep 1 t/m VO 4. Groepen variëren tot maximaal 16 leerlingen per groep, onder leiding van ervaren en gekwalificeerde leerkrachten en met de hulp van assistenten.

Groep 1

Juf Miranda, Juf Catrien en Juf Isla

In groep 1 gaan de kinderen voor het eerst naar Nederlandse les, dat is soms best spannend. Daarom proberen we er met z’n allen een leuke, leerzame ochtend van te maken.

Groep 2

Juf Tjakka, Juf Hetty en meester Yuki

In groep 2 werken wij met de methodes: Veilig leren lezen, Speel je wijs woordenschat en Schatkist. Op speelse wijze leren de kinderen letters, woorden en uiteindelijk lezen.

Groep 3

Juf Jip, juf Kriss en juf Isabella

Spannend hoor groep 3, want dit jaar gaan wij verder aan de slag met lezen en spelling. Omdat lang stilzitten nog best lastig kan zijn en proberen wij altijd spelenderwijs activiteiten aan te bieden.

Groep 4

Juf Brechje en Juf Dorien

De kinderen werken vanaf groep 4 met Taal actief. Deze methode is helemaal nieuw voor hen, maar met de hulp van de twee juffen, wordt het voor hen zeker een leuke uitdaging. Bij Taal Actief zijn er acht thema’s per schooljaar.

Groep 5

Juf Irene en Juf Lisa

In groep 5 wordt gebruik gemaakt van de methode Taal Actief, Woordbouw Nieuw (spelling) en Nieuwsbegrip (begrijpend lezen). De leerlingen van groep 5 doen daarnaast 1 keer per jaar een boekbespreking voor de klas en een spreekbeurt.

Groep 6

Juf Silke en Juf Brenda

Groep 6 is een heerlijke groep. De kinderen zijn op deze leeftijd erg onafhankelijke, gemotiveerde en hardwerkende kinderen die weten wat van hen verwacht wordt. We werken, net zoals in groep 4 en groep 5 met de taalmethode Taal Actief.

Groep 7 & 8

Meester Ritu en juf Brechtje

In groep 7 en 8 werken we verder aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal en cultuur. Sinds 2016 werken wij in beide groepen met de nieuwste methode van Taal actief! Hierin wordt het verkennen van taal, spelling en de woordenschat uitgebreid behandeld.

Voortgezet Onderwijs 1 & 2

Juf Hanne

In het VO is het doel van de Nederlandse Taal en Cultuur lessen om de leerlingen voor te bereiden op studeren en werken in Nederland. We maken hierbij niet alleen gebruik van de methodes Nieuw Nederlands en Nieuwsbegrip, maar ook van bijv. Nederlandse actualiteitenprogramma’s.

Voortgezet Onderwijs 3 & 4

Juf Anne

In het VO is het doel van de Nederlandse Taal en Cultuur lessen om de leerlingen voor te bereiden op studeren en werken in Nederland. In VO 4 of VO 5 is het mogelijk om (via de UCL) het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal op het niveau ‘Educatief Startbekwaam’ (B1) te behalen.

Wat wij van Ouders Verwachten

Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij creëren een goede samenwerking door de school toegankelijk te maken voor de ouders. Er wordt regelmatig met de ouders via de leerkrachten, per e-mail en nieuwsbrief gecommuniceerd om informatie uit te wisselen over lopende zaken.

Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor een goede communicatie. Juist in het kader van het NTC onderwijs is het bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing.

Twee- of méértaligheid is een keuze die bewust door ouders gemaakt moet worden teneinde dit succesvol – samen met het kind of kinderen – tot stand te kunnen brengen.

Succesvolle (tweede) taalverwerving is nauw verbonden aan motivatie en in dit opzicht wordt er dan ook van uitgegaan dat er van huis uit meegewerkt wordt. Ervaring heeft uitgewezen dat dit zowel het tempo als het enthousiasme om Nederlands te leren sterk bevordert. De Regenboogschool verwacht derhalve van de (Nederlandssprekende) ouder(s) dat er doordeweeks ook daadwerkelijk aan het Nederlands gewerkt wordt, via huiswerk alsmede door zo veel mogelijk in het Nederlands te communiceren.

“Taalverwerving is een creatief proces dat in voortdurend samenspel met het taalaanbod tot stand komt en dat geldt zowel voor de eerste taal als voor de tweede taal.”